Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден


Документи

лого на ЕС и на оперативната програма: EU-eng-version  EU-bg-version OP-eng-version OP-bg-version

на адрес http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=9140 е публикувана цялата налична информация и документация с процедурите по селекци на участниците в целевите групи по проект BG05M2OP001-2.009-0028
"Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химичските науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден"

Потвърждение за финансиране на участие в научен форум: Confirmation_forum.pdf

Докуметн за съгласие за финансиране на участие в международен научен форум: Agreement_forum-name.docxполезни връзки


FOOTER