Conference "Chemistry Today for Tomorrow" - 1-st Feb 2019, Sofia, Bulgaria

"Наука за/и общество"

Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден
Achievement of optimal environment for education, research, innovation and sustainable development of the human source in the field of chemical sciences: Adaptation of the today education for tomorrow


Бенефициент: Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ чрез Факултет по Химия и Фармация


Софийският университет (СУ) е първият български университет, който продължава да бъде най-големият държавен университет. Университетът обучава студенти в трите образователни степени и извършва научно-изследователска дейност в областта на природо-математическите, обществените и хуманитарни науки. През 2012 г. Химическият факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“ се преобразува във Факултет по химия и фармация (ФХФ). Тук ежегодно се подготвят около 600 студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, както и около 50 докторанти, в акредитирани от НАОА специалности в направления 4.2. Химически науки, 1.3. Педагогика на обучението по химия и 7.3. Фармация. Обучението се провежда по нови учебни планове, разработени в съответствие с българското законодателство и съобразени с изискванията на ЕС. В тях са отразени както общоприетите принципи, валидни за всички реномирани университети в света, така и българските традиции в областта на висшето химическо образование и на фармацията. Понастоящем във ФХФ преподават 1 академик и 2 член-кореспонденти на БАН, 21 професори, 35 доценти, 45 гл. асистенти, 10 асистенти и 4 гл. специалисти, 110 от тях с научни степени: 9 доктори на хим. науки, 1 доктор на мат. науки, 1 доктор на физ. науки, 2 доктори на фарм. науки, 97 доктори. Преобладаващата част са специализирали в известни университетски и научни центрове в Северна Америка и Западна Европа. Научните им трудове се публикуват в най-реномираните научни издания и намират широк отзвук в научната литература. Научната и преподавателската дейност е организирана в седем основни катедри и няколко учебно-научни лаборатории. Факултетът сътрудничи активно със сродни научни и образователни институции от България и чужбина при изпълнението на проекти, финансирани по различни инструменти на ЕС и България, както и с български и международни индустриални компании и организации.


за допълнителна информация посетете интернет страниците на СУ и на ФХФ при СУ:       
https://www.uni-sofia.bg
Факултет по Химия и Фармация


FOOTER