XVII-та Национална конференция по Химия за студенти и докторанти, 16-18 май 2018 г.
Факултет по химия и фармация на Софийския университет
„Свети Климент Охридски“
Хумболтов Съюз в България


Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в XVII-та Национална Конференция по Химия за Студенти и Докторанти. Конференцията ще се проведе на 16, 17 и 18 май 2018 година във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.

e-mail за кореспонденция: scc2018@abv.bg

Научен съвет:
акад. проф. Петър Кралчевски, СУ
акад. проф. Евгени Головински, БАН
акад. проф. Христо Цветанов, БАН
чл.кор. проф. Константин Хаджииванов, БАН
чл.кор. проф. Тони Спасов, СУ
проф. Николай Денков, СУ
проф. Светла Богданова, СУ
проф. Пламен Петков, ХТМУ
проф. Владимир Димитров, БАН
Организационен комитет:
проф. Георги Вайсилов, СУ
доц. Християн Александров, тел. 02 8161 227
доц. Петко Петков, тел. 02 8161 433
гл. ас. Искра Колева, тел. 02 8161 354
студент Кристина Симеонова, СУ
студент Николай Даскалов, СУ


Конференцията се организира със съдействието на Проектa "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" BG05M2OP001-2.009-0028, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж”