XVII-та Национална конференция по Химия за студенти и докторанти, 16-18 май 2018 г.
Факултет по химия и фармация на Софийския университет
„Свети Климент Охридски“
Хумболтов Съюз в БългарияЗа участие в конференцията, изпратете заявка за участие и резюме на доклада на e-mail: scc2018@abv.bg

Използвайте посочения образец за оформяне на резюмето.
Времето за доклад на един участник е 15 минути и 5 минути за дискусия.

Указания за оформяне на резюме:
Използвайте образеца за резюме (Abstract_template.docx).
Този образец съдържа вградени шрифтове за по-лесно офoрмяне на текста.
Една страница (формат А4) на български език.
Изпращане в електронен вариант в RTF или MSWord формат.
Полета: ляво - 3.0 см; дясно - 2.0 см; горе – 3.0 см; долу – 2.0 см
Основен текст – шрифт TimesNewRoman, големина на буквите 12, междуредие 1.5, Justified
Заглавие – с главни букви, шрифт TimesNewRoman, Bold, големина на буквите 14, Centered
Автори и адрес – шрифт TimesNewRoman, големина на буквите 12, Centered; името на докладчика (студент или докторант) да е подчертано.
Адресът (Italics) да включва: организация, научно звено, пощенски адрес и e-mail

Заявка за участие в конференцията:
Използвайте образеца (Zaqvka_template.docx).
Образецът съдържа следната информация:
Име на докладчика:
Организация:
Научно звено:
Пощенски адрес:
e-mail на представящия автор:
Заглавие на доклада:
Научен ръководител:
В коя секция бихте желали да бъде доклада Ви:
аналитична химия, биохимия, екохимия, изчислителна химия, катализ, методика на обучението по химия, неорганична химия, органична химия, полимери, фармацевтична химия, физикохимия, фитохимия и фармакогнозия, химични технологии и инженерна химия


Конференцията се организира със съдействието на Проектa "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" BG05M2OP001-2.009-0028, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж”