XVII-та Национална конференция по Химия за студенти и докторанти, 16-18 май 2018 г.
Факултет по химия и фармация на Софийския университет
„Свети Климент Охридски“
Хумболтов Съюз в Българияe-mail за кореспонденция: scc2018@abv.bg

доц. Християн Александров - ФХФ, СУ: тел. 02 8161 227
доц. Петко Петков - ФХФ, СУ: тел. 02 8161 433
гл. ас. Искра Колева - ФХФ, СУ: тел. 02 8161 354
студент Кристина Симеонова - ФХФ, СУ: тел. 02 8161 433
студент Николай Даскалов - ФХФ, СУ: тел. 02 8161 433


Конференцията се организира със съдействието на Проектa "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" BG05M2OP001-2.009-0028, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж”