XVII-та Национална конференция по Химия за студенти и докторанти, 16-18 май 2018 г.
Факултет по химия и фармация на Софийския университет
„Свети Климент Охридски“
Хумболтов Съюз в Българияpdf  файл може да свалите от тук.

 

 

 

16 май 2017

10:00

10:30

Регистрация, пред 130 аудитория, Факултет по химия и фармация на СУ

10:30

12:30

Откриване

Лекция на проф. Радка Аргирова, Болница Токуда, София

А. Хинков, А. Павлов, В. Атанасов, Р. Аргирова

„Изследване на новосинтезирани стирилхинолини за анти-HIV-1 активност в клетъчна култура“

 

130 аудитория, Факултет по химия и фармация на СУ

 

 

 

12:30

13:40

Oбедна почивка

 

 

 

 

 

Заседателна зала на ФХФ, СУ

 

 

 

 

 

Секция Биохимия                                          

13:40

14:00

Мария Лазарова Гаралова
„Биохимични маркери при сърдечна недостатъчност“

14:00

14:20

Яна Горанова, Иван Съмналиев, Силвия Стойкова, Васил Н. Атанасов
„In vivo изследване на невротоксичността на токсина випоксин изолиран от отровата на българската пепелянка“

 

 

Секция Аналитична химия                           

14:20

14:40

Александър Иванов, Силвия Стойкова, Иво Иванов, Васил Атанасов

„Количествено определяне на силденафил, тадалафил и аванафил в биологични матрици“

14:40

15:00

Мелвин Кременлиева, Елисавета Младенова, Ралица Балканска, Росица Шумкова
„Български дъбов и иглолистен манов мед − сравнително разглеждане“

 

 

 

15:00

15:20

Кафе-пауза

 

 

 

 

 

Секция Фармацевтична химия  

15:20

15:40

Андрей Попатанасов, Любка Танчева
„Някои благоприятни ефекти на ванилина върху афективното поведение при модел на болестта на Паркинсон“

15:40

16:00

Надежда Ангелова, Георги Йорданов

„Синтез и физикохимично охарактеризиране на наночастици от железен (III) хидроксифосфат и потенциалното им приложение като ваксинални адюванти“

 

 

Секция Полимери

16:00

16:20

Катя Каменова, Еми Халаджова, Петър Петров

„Смесени полимерни мицели за контролирано доставяне на инсулин“

16:20

16:40

Деница Николова, Марин Симеонов, Елена Василева
„Полиелектролитни комплекси като лекарство-доставящи системи“

16:40

17:00

Кристина Чимева, Антон Апостолов, Марин Симеонов, Румен Томов, Васант Кумар, Елена Василева, Стоян Смуков
„Полимерни мрежи като гелни електролити“

 

 

 

 

 

17 май 2017, заседателна зала на ФХФ, СУ

 

 

Секция Инженерна химия и химични технологии

09:00

09:20

Иво Ганчев

„Биологична активност на щамове Lactobacillus“

09:20

09:40

Петра Добрева, Захари Винаров, Славка Чолакова

„Подобряване разтворимостта на прогестерон: ефект на молекулната структура на сърфактанта“

09:40

10:00

Габриела Ганчева, Владимир Кътев, Захари Винаров, Славка Чолакова

„Ефективна солюбилизация на Албендазол в агрегати на анионни сърфактанти“

10:00

10:20

Владимир Кътев, Захари Винаров, Деница Радева, Славка Чолакова, Николай Денков „Солюбилизация на хидрофобни лекарства: Ефект на структурата на ПАВ и на солюбилизираното вещество“

 

 

 

10:20

10:40

Кафе-пауза

 

 

 

10:40

11:00

Диана Чолакова, Жулиета Вълкова, Славка Чолакова, Николай Денков, Стоян К. Смуков
„Енталпийни ефекти при спонтанното деформиране на емулсионни капки“

11:00

11:20

Десислава Глушкова, Диана Чолакова, Жулиета Вълкова, Славка Чолакова, Николай Денков, Стоян К. Смуков

„Самоемулгиране на капки от триглицеридни масла“

11:20

11:40

Кръстина Цветкова, Десислава Глушкова, Диана Чолакова, Жулиета Вълкова, Славка Чолакова, Николай Денков, Стоян К. Смуков
„Самодеформиране и самоемулгиране на капки от смесени триглицеридни масла“

11:40

12:00

Лилия Иванова, Михаил Георгиев, Красимир Данов, Петър Кралчевски

„Отлагане на емулсионни капки върху стоманена повърхност“

 

 

 

12:00

13:20

Обедна почивка

 

 

 

13:20

13:40

Памела К. Петрова, Лидия М. Димитрова, Светослав Е. Аначков,

Красимир Д. Данов, Петър А. Кралчевски
„Реология и микроструктура на разтвори на ПАВ“

13:40

14:00

Теодора Станчева, Михаил Георгиев, Красимир Данов, Петър Кралчевски

„Седиментационно стабилизиране на частици от цинков пиритион с помощта на нишковидни мицели“

14:00

14:20

Камелия Г. Чакръкова, Божидар Ченов, Кръстанка Г. Маринова, Фредерик Бауер „Сравнително изследване върху адсорбцията на линеен и разклонен етоксилиран алкохол на границата вода/въздух“

 

 

 

14:20

14:40

Кафе-пауза

 

 

 

14:40

15:00

Васил Георгиев, Надя Политова, Моника Коваджиева, Невена Пагурева, Славка Чолакова, Николай Денков
„Роля на повърхностните свойства на смеси от ПАВ във връзка с антипенителното действие на силиконови антипенители“

15:00

15:20

Борис Яначков, Людмил Дренчев, Елисавета Младенова, Цветомил Войславов,
Людмил Лютов

„Моделни проучвания за рециклирането на паладий от сплави с висока ентропия, излезли от употреба съоръжения, компоненти и отпадъци от различни производства“

15:20

15:40

Веселин Желев, П. Петков, П. Шиндов, Т. Петкова
„Тънки слоеве от In2O3 и Sn
O2 за приложение в позиционно чувствителни структури“

 

 

 

15:40

16:00

Кафе-пауза

 

 

 

 

 

Секция Физикохимия

16:00

16:20

Здравка Славкова, Елефтерия Лефтерова, Тамара Петкова
„Физикохимично изследвание на влиянието на натриев нитрат като добавка към литиевонатриев сулфат“

 

 

Секция Неорганична химия

16:20

16:40

Вероника Колева, Веселина Рангелова, Станислава Тодорова, Тони Спасов

„Нанокристален MmNi5 като отрицателен електрод в метал-хидридни батерии“

 

 

Секция Катализ

16:40

17:00

Радостина Иванова, Глория Исса, Момчил Димитров, Изабела Генова, Таня Цончева

„Наноструктурирани титаново оксидни композити: Свойства и приложение като катализатори за пълно окисление на етилацетат“

17:00

17:20

Ванина В. Иванова-Колчева, М. К. Стоянова
„Каталитична активност на Co3O4-Bi2O3 и Co3O4-MgO композити за окислително разграждане на Kисело Oранжево 7 багрило с KHSO5

17:20

17:40

Христина Лазарова, Маргарита Попова
„Eстерификация на левулинова киселина върху сулфатирани ZrO2 наночастици“

 

 

 

 

 

18 май 2017, заседателна зала на ФХФ, СУ

 

 

Секция Изчислителна химия

09:00

09:20

Кристина Симеонова, Петко Петков, Георги Вайсилов

„Kвантово-химично моделиране на нитрозилни комплекси на преходни метални йони в зеолити“

09:20

09:40

Николай Даскалов, Петко Петков, Георги Вайсилов
„Молекулно динамично изследване на взаимодействия между доксорубицин и алгинантни олигомери“

09:40

10:00

Николета М. Кирчева, Тодор М. Дудев
„Теоретично изследване на абиогенни йони с терапевтичен ефект“

10:00

10:20

Николай Тошев, Диана Чешмеджиева, Тодор М. Дудев

„Фактори, определящи металния афинитет и селективност на функционализирани със сяра и селен инхибитори на хистон деацeтилазата с потенциално приложение в клиничната практика“

 

 

 

10:20

10:40

Кафе-пауза

 

 

 

10:40

11:00

Йоанна Стойчева, Юлия Романова, Аля Таджер, Артур Ненов

„Бор-дотирането, или как да повишим ефективността на органичните фотоволтаични клетки“

11:00

11:20

Гергана Гочева, Стоян Илиев, Николета Иванова, Жасмина Петрова, Галя Маджарова, Анела Иванова
„Взаимодействие на фолиева киселина и антифолати с фолатен рецептор вграден в моделна клетъчна мембрана“

11:20

11:40

Борис Борисов, Пенчо Бейков, Ивелина Георгиева, Цветан Захариев

„Молекулно моделиране на луминесцентни свойства на комплекси на европий(III) и тербий(III)“

11:40

12:00

Нина Стоянова, Надежда Маркова, Петя Генова-Калу, Венелин Енчев
„Изясняване афинитета на 2-карбамидо-1,3-индандион към нуклеотидите на ДНК и РНК съдържащи клетъчни структури“

 

 

 

12:00

13:20

Обедна почивка 

 

 

 

 

 

Секция Органична химия

13:20

13:40

Весела Михайлова, Донка Ташева, Нели Матеева

„Синтез на 3,5-диарилзаместени пиролидин-2-карбонитрили“

13:40

14:00

Александър Костадинов, Ана Колева, Невена Петкова, Росица Николова
„Получаване на 4,4‘-димери на 3-заместени кумарини – условия, механизъм и ограничения на метода.“

14:00

14:20

Христо Манов, Станислава Йорданова, Станимир Стоянов, Иво Грабчев
„Синтез, спектрални свойства и микробиологична активност на нов трипод на база 1,8-нафталимид“

14:20

14:40

Силвия Христова
„Дизайн на роторни превключватели: проблеми и перспективи“

14:40

15:00

Десислава Гергинова, Явор Митрев, Светлана Симова
„Ботанически произход на български пчелен мед посредством ЯМР спектроскопия“

 

 

 

15:00

15:20

Кафе-пауза

 

 

 

 

 

Секция Фитохимия и фармакогнозия

15:20

15:40

Деспина Балодима, Димитрина Желева-Димитрова, Ренета Гевренова
„GOTCAB сапонини от корените на Gypsophila glomerata (Caryophyllaceae)“

15:40

16:00

Венелина Ангелкова, Иван Свиняров, Анели Неделчева, Милен Богданов
„Радикалоулавяща и антиоксидантна активност на Prunella vulgaris L. – Сравнително изследване на различни хабитати“

16:00

16:20

Златомира Новкова, Солея Даньо
„Оптимизиране на хроматографските условия за разделяне на полифеноли във Vernonia amygdalina Del.“

16:20

16:40

Иван Лаловски, Иван Свиняров, Анели Неделчева, Милен Богданов
„Използване на биосъвместими йонни течности за количествено определяне на тропанови алкалоиди в Datura stramonium L. (Solanaceae)“

 

 

 

17:00

17:30

Закриване, 130 аудитория, Факултет по химия и фармация на СУ

18:00

 

Коктейл

 Конференцията се организира със съдействието на Проектa "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" BG05M2OP001-2.009-0028, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж”