Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химичeските науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден


Проектът "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" е разработен в пълно съответствие с изискванията, определени в целите на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съответстваща на стратегията „Европа 2020“ и Националната програма за развитие „България 2020”. Удовлетворяването на потребностите за растеж и задържане на специалистите в сферата на научните изследвания и образованието се допълват по отношение на привличането и развитието на ново поколение висококвалифицирани изследователи и специалисти в областта на НИРД.

Проектът се финансира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж”.

Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ чрез Факултет по Химия и Фармация

Продължителност на проекта: 18 месеца

Бюджет: 796 396.12 лв.


полезни връзки


FOOTER