Conference "Chemistry Today for Tomorrow" - 1-st Feb 2019, Sofia, Bulgaria

Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химичeските науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден
Achievement of optimal environment for education, research, innovation and sustainable development of the human source in the field of chemical sciences: Adaptation of the today education for tomorrow


Дейност 1:

Организация и управление на проекта - структура и механизми

Организация отговорна за изпълнението на дейността:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" чрез Факултет по химия и фармация

Описание:
1.1. Сформиране и договаряне на работата на екипа - работни срещи за сформиране на оперативен екип за планиране и провеждане на всяка отделна дейност и окончателно формулиране на длъжностните характеристики и договорните задължения.
1.2. Създаване на работен план по проекта до равнище на конкретни оперативни пакети за изпълнение1.3. Създаване и внедряване на  общ набор от механизми за управление, контрол и мониторинг; въвеждане на качествени и количествени собствени индикатори на проекта.
1.4. Създаване на метрика и показатели за състоянието на проекта на всеки един етап от изпълнението на дейностите.
1.5. Организиране и провеждане на информационни срещи със заинтересованите страни (участници в изпълнението на проекта и представители на целевата група).
1.6. Координация, организация и комуникация с всички подизпълнители и  крайни получатели на образователните и научни услуги от целевата група в съответствие с разработения план на проекта.
1.7. Провеждане на регулярни срещи с членовете на целевата група за изясняване на целите, дейностите и етапите на проекта, както и за неговото развитието

Резултат:

Разработване на техническа документация, съобразена с правилата за информация и комуникация 2014 - 2020
Договори, графици за работа, длъжностни характеристики, разделение на труда и формиран екип за управление на всички дейности по проекта.
Актуализиран План на работната структура на дейността до работни пакети.
Подробни времеви графици и определяне на конкретните изпълнители, създаване на основните методики за подбор на целевата група и провеждане на подбора.
 Подготвени Месечни обобщени отчети.
 Подготвени междинен и  окончателният технически и финансов отчет - всички отчети се окомплектоват с  всички  приложения  с доказателствени  материали  за  изпълнението  на  всяка  дейност  (заявки  за  участие, присъствени списъци на целевите групи, планове за работа, програми, снимков материал, протоколи, сключени договори и др.)
Доклади до ръководителя на проекта за изпълнението на отчетния период.
Доклади за качествена и количествена стойност на собствените индикатори на проекта.
Протоколи от заседанията на екипа по управление.
Присъствени листове и протоколи от информационни срещи - електронен архив
Документация  за  проведени  събития - школи, конференции,  лекции,  дискусионни семинари,  обучения, реализрана мобилност и др..

Месец на стартиране на дейноста: 1
Продължителност (месеци): 18


полезни връзки


FOOTER