Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химичeските науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден


Дейност 8:

Изграждане на устойчиви механизми и подпомагане на мобилността на целевата група за научни изследвания във водещи инфраструктури в ЕС и достъп до специализирано оборудване.

Организация отговорна за изпълнението на дейността:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" чрез Факултет по химия и фармация

Описание:
 Общото ниво на научните резултати в България  е сравнително ниско, както е отразено в различни индикатори.Например, от особено значение са намаляващият дял на научни публикации, включени в първите 10% най-цитирани научни публикации в света, които са само 3,2% от всички научни публикации за 2009 (третата най-ниска стойност в ЕС), и ниското и падащо ниво на публичните разходи заНИРД, финансирани от стопански предприятия (-4.4%, като процент от БВП през периода 2007-2012)  За преодоляване на тези негативни тенденции, една от дейностите на проекта е да се насочат инвестиции в човешкия капитал за развитие потенциала на младите учени и преподавателския колектив на ФХФ в областта на химическите науки чрез подкрепа на краткосрочни специализации в рамките на един месец във водещи европейски центрове. Основен акцент ще се постави върху научно-изследователски лаборатории, разполагащи със съвременна уникална специализирана апаратура, която не е налична на територията на България. В резултат на този тип мобилност представителите на целевите групи ще придобият нови знания и умения, способстващи  за бъдещата им успешна професионална реализация, което от своя страна ще повиши качеството на университетското образование. в сферата на химическите науки. Реализацията на този проект ще доведе до нарастване ефективността на работа на ФХФ като обучителна институция и стимулиране на научното и кариерно развитие на младите хора, работещи там.Повишената квалификация и научни постижения на целевите групи от ФХФ ще им даде възможност, участвайки активно в учебния и научния процес,  да вложат своя принос за допълване на целта на приоритетна ос 1 на ОП НОИР, насочена към научни изследвания и технологично развитие.Осъществяването на проекта ще доведе до засилване мотивацията на младите хора, завършващи университетско образование за реализация в сферата на науката и образованието и към повишаване качеството на научните разработки. Проектното предложение цели да развие научния потенциал и на онази част от целевите групи, която вече е ангажирана в  образователната и научна дейност посредством създаването на възможности за тяхната допълнителна квалификация.Създадената към момента и функционираща партньорска мрежа в рамките на проекти, финансирани от европейски програми, осигурява благоприятна среда за осъществяването на краткосрочни визити в научни инфраструктури; професионалните лични контакти на преподавателите от Факултета са втора възможност за реализирането на подобна (независима от други източници на финансиране) мобилност.Планираните механизми, насочени към кариерното и личностното развитие на членовете на целевите групи, включително и менторство от страна на изявени учени ще засилят ефекта от  приключилите  до момента процедури  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП РЧР 2007 - 2013 и 7-ма Рамкова Програма на ЕС.

Резултат:

Финансова подкрепа за общо 30 представители на целевата група за краткосрочни (до 1 месец) посещения в европейски научни инфраструктури (висши училища, научни организации и институции) с цел осъществяване на научни изследвания по съвместни области на интерес или с осигурен достъп до уникално научно оборудване, което не съществува на територията на България - 20 души за двуседмични посещения и 10 души за едномесечен престой.
Осъществяване на обмен на идеи и изграждане на професионални контакти (неформално развитие на човешкия капитал) и подготовка на съвместни научни проектни предложения.
Участие на членовете на целевите групи в проектната дейност на европейското научно пространство .
Отчетна документация от целевата група.
Доклади до ръководителя на проекта - план - графици, тримесечни отчетни - доклади за етапа на развитие на дейността, окончателен отчетен доклад.
Реализирани мобилности на целевата група - обобщена справка.
Обобщена справка  за направените до момента публикации и реализирани визити.

Месец за стартиране на дейността 3
Продължителност на дейността (месеци) 15

Реализация:

Проектни предложения за  посещения в европейски научни инфраструктури (висши училища, научни организации и институции):
    - Одобрени на конкурсен принцип 31 проектни предложения,        - Общо подадени 38 проектни предложения.
Визитите са реализирани в следните държави от ЕС: Великобритания, Португалия, Испания, Германия, Полша, Холандия, Гърция, Финландия.полезни връзки


FOOTER