Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химичeските науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден


Дейност 9:

"Наука за/и Общество" - популяризиране на Науката ХИМИЯ

Организация отговорна за изпълнението на дейността:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" чрез Факултет по химия и фармация

Описание:
Причините за недостатъчния брой млади хора,  насочващи се към научна дейност,  могат да бъдат потърсени в няколко основни насоки.  Отсъствието на добра комуникационна среда за представяне на образа и социалния статус  на учения,  както и за популяризиране на  НИРД,  е една от основните насоки, в която трябва да се работи с цел тя да се ориентира целенасочено  към  обществото  и да се акцентира върху  социално - икономическия фактор.Научната популяризация е добре утвърден етап в общия процес на придобиване на научно познание, особено при търсене на подходяща мотивация за избор на научна кариера като жизнено поприще. Нейната основна цел е да запознае в разбираема форма младите хора с моралните, етичните и професионалните норми за НИРД в една специфична и трудна област, както и да покаже в достъпна форма нови постижения на науката и  техниката и тяхното обществено и екологично значение.Затова,  в  планувания 13 месечен период за тази дейност, усилията на екипа ще се насочат към реализиране на серия интервенции с цел създаване на мост между наука - медийно пространство - общество за популяризация на науката и научните изследвания  в сферата на химията и химическите технологии, поднесени в нестандартна форма, за разлика от обикновено използваните традиционни  форми  за  популяризиране на  науката, каквито са научно-популярните издания на водещи учени и научната журналистика. Известно е, че такъв тип популяризиране на науката има определено ефективно и положително въздействие върху обществото.Конкретната дейност за научна популяризация ще цели и откриването на начини за запознаване на обществото с работния свят на правенето на наука - колективнатаоснова  на  науката,  възможността от лоши приложения вследствие и на най-добрите научни постижения, условността и необходимостта от преразглеждане на научното  решение.
Чрез участието на учени като комуникатори на науката пред широката общественост ще се разкрие социалната и икономическа  роля на науката за  социален просперитет и повишаване качеството на живот на съвременните общества: по-добро образование,  здравеопазване,  обществена сигурност, комуникации и т.н.
В резултат от реализирането на набора от предлагани мерки, които ще бъдат конкретизирани в  частта "начин на изпълнение",  ще се утвърди  стратегическото  място на НИРД в конкретните научни интереси във ФХФ,  като инструмент  за създаване на благоприятна среда за набиране и развитие на човешки капитал и научна проблематика . Чрез организиране на редица събития и изпълнението им  по предварително съставен  план-график от оперативния екип, утвърден  от екипа по организация и управление на проекта,  ще се реализират принципите на ЕК „ЕВРОПА 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив и включващ растеж”  за изграждане на  „икономика  на  знанието”,  с  цел създаването  на  икономика,  в  която  знанието  и  иновациите  са  основни инструменти.

Резултат:

- обществени дискусии;
- лектори;
- сборник;
- електронен архив на събитията на страницата на уеб - сайта на проекта и на страницата на ФХФ / СУ "Св. Кл. Охридски";
- Демонстрационни дни - "Вечери на Химията".

Месец за стартиране на дейността 5
Продължителност на дейността (месеци) 13

Извършени Дейности:

Изнесена лекция на тема "МУЗИТЕ В НАУКАТА"

Изнесена лекция на тема "Устойчивото развитие в историческа перспектива"

Програма на "НАУЧНА СЕСИЯ 2017" на ФХФ и „Вечер на химията“

Снимков материал от "НАУЧНА СЕСИЯ 2017" на ФХФ и „Вечер на химията“

Лекция на проф. дхн Васил Симеонов на тема "ВИДИМИЯТ ОБРАЗ, СИМВОЛИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА"

Публикация на тема "АДАПТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ДНЕС ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН" в списание Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, Volume 27, 2018, 197 - 207полезни връзки


FOOTER