Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химичeските науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден


Дейност 7:

Развитие на човешкия капитал чрез създаване на благоприятна среда за провеждане на научни изследвания и разпространение на резултатите от тях

Организация отговорна за изпълнението на дейността:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" чрез Факултет по химия и фармация

Описание:
Целите, които си поставя конкретната дейност, и очакваният резултат от нейното реализиране (съответстващи на тези на конкретната схема за предоставяне на финансова помощ), са изведени и на база на анализа на нуждите и проблемите на българската научна общност и икономика на национално, регионално и общинско равнище в контекста на стратегическите европейски приоритети. Данните за България в тази насока показват неблагоприятни тенденции: - намаляване на общата научна продукция от 2008 година насам;
-  съществено изоставаща средна стойност на показателя „Интензивност на НИРД” от тази, отчитана за ЕС, в резултат на това - ниска иновационна активност на бизнеса;
-  слаба мотивация на високообразованите млади хора и тези с научни степени за реализация в България поради липсата на добри ус
ловия за работа и недостатъчно материално стимулиране (постоянен темп на намаляване броя на докторанти, постдокторанти и млади учени с 10% на година – по данни на НСИ).Научната  дейност  в  България  се  развива  в  специфична  среда,  в  която  особено значение  има  законовата  нормативна база,  ресурсното  осигуряване  на  научните  изследвания –финансиране  на  науката,  състояние  на  научния  потенциал,  материална  база  и организационна рамка. За създаването на  условия  за  устойчиво развитие  на  университетския  научен  потенциал чрез набор от мерки за осигуряване на по-високо качество на изследванията и иновациите, включително за създаване на подходяща среда и насърчаване на бизнеса да инвестира в научни разработки, са планирани действия,  които  да  гарантират  в  дългосрочен план  систематични  резултати за ефективността на провежданата научна политика на територията на ФХФ и следващо транслиране на ефекта върху институцията - СУ "Св. Кл. Охридски", а именно с цел да се създаде устойчива среда за подпомагане и осигуряване на институционална и методическа подкрепа за провеждането на научни изследвания и разпространение на резултатите, е необходимо:1. Осигуряване на материален еквивалент за провеждане на научни изследвания, и съответно - на научна продукция,2. Осигуряване на стимули за повишаване публикационната активност и участия в международни научни мероприятия,3.  Създаване на   благоприятна  среда  за  стимулиране  на  връзките  между науката  и  бизнеса  като  предпоставка  за  увеличаване  на  частните  инвестиции в наука и иновации.4. Осигуряване на логистична подкрепа от страна на водещи учени-изследователи във ФХФ в качеството им на ментори на членовете от целевите групи.Планираните механизми, насочени към кариерното и личностно израстване на членовете на целевите групи, ще засилят ефекта от  приключилите  до момента процедури  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП РЧР 2007 - 2013 и 7-ма Рамкова Програма на ЕС.Реализирането на дейността на локално ниво ще доведе до развитие на човешкия капитал с институционално отражение с цел  да се постигне ускорено използване на резултатите от изследванията и иновациите, модернизиране на научния процес и въвеждане на ефективни европейски модели и практики. Устойчивият резултат от дейността ще е насочен към повишаване на научния потенциал на младите научни работници и тяхната приложна ориентация , което е в пълно съответствие с целите на  националните стратегически документи.

Резултат:

Участие на 60 представители от целевите групи в специализирани международни научни прояви в рамките на ЕС.
Публикуване на 10 научни съобщения в пълен текст в утвърдени научни списания (изискващи такса за публикуване).
Подготовка на информационни материали за осъществените активности - уеб-сайт на ФХФ и на СУ "Св. Кл. Охридски".
Изработване на анкетна карта и провеждане на проучване относно устойчивостта и ефекта на дейността и изготвяне на отчетни доклади от членовете на целевите групи.

Месец за стартиране на дейността: 2
Продължителност на дейността (месеци): 16

Реализация:

Реализирани 90 посещения на научни форуми в ЕС при планирани 60. Научните форуми са проведени в следните държави от ЕС: Испания, България, Чехия, Португалия, Франция, Унгария, Италия, Белгия, Холандия, Гърция, Словения, Англия

Одобрени 30 проекта за закупуване на реактиви и консумативи за НИРД на млади учени.
полезни връзки


FOOTER