Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден


Дейност 3:

Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката - планиране, организиране и провеждане на Обучителна Школа 1

Организация отговорна за изпълнението на дейността:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" чрез Факултет по химия и фармация

Описание:
В периода юни - август 2017  г. ще се организира и проведе изнесена обучителна Школа с продължителност от пет дни за представители на целевите групи с осигурени подходящи условия и оборудване с необходимите технически средства за обезпечаване на събитието. Участието в нея ще допринесе за развитие на капацитета и мотивиране на членове от целевите групи; споделяне на  международен опит между представители на целевите групи, хабилитирани учени, лектори, консултанти и експерти за най-новите научни постижения в сферата на химическите науки и технологии.  Реализирането на предложената дейност ще доведе до целенасочено повишаване знанията и уменията на човешкия капитал от ФХФ в областта на НИРД. Участието на реинтегрирани учени от партньорската научна мрежа ще осигури условия за запознаване на целевите групи с възможностите за провеждане на изследвания с осигурен достъп до уникална научна инфраструктура, която не е налична на територията на България.
Предложената мярка за реализиране на дейността  е доказан във времето успешен формат за развитие, мотивиране и подобряване квалификацията и уменията на целевата група  с целенасочено кариерно развитие в сферата на науката. Стимулиращата обучителна среда и повишаването на интереса към НИРД в предложения формат ще се подкрепи с лекционни модули не само върху конкретни научни тематики,  но и с дискусии, насочени към  проблемите на развитието на научната кариера и условията на труд на младите изследователи в България.
Като допълнителен модул в работната програма на Школата ще бъде организиран Практически семинар за обучение за придобиване на умения и компетенции в сферата на проектната дейност, трансфера на технологии и управлението на интелектуалната собственост.
Заложената обучителна Школа 1 ще надгради и допълни реализираните до момента схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП РЧР 2007 - 2013 и 7-ма Рамкова Програма на ЕС.
 

Резултат:

Участие  общо на  30 представители на целевата група и общо 20 учени, членове на оперативния екип и експертния съвет, експерти образователни дейности. След проведената школа участниците в нея ще имат задълбочени познания както по съвременните изследователски и научни методи в сферата на химическите науки и технологии, така и квалификация и умения в подготовката и администрирането на проектна дейност –  проекти с външно и вътрешно финансиране .
Доказателство за резултата от квалификационните модули, проведени на школата, ще е сертифициращ документ.
Публикуване  на сборник  с всички изнесени лекции - резултат с устойчив ефект.
Отчетна документация - копия от презентации, материали, лекции, доклади и др., използвани в рамките на дейността, с логото на финансиращата организация – Европейски съюз, Европейски социален фонд чрез ОП НОИР
 Копие от пакета материали за участниците

Месец на стартиране на дейноста: 3
Продължителност (месеци): 3

Обучителна школа 1 "Тенденции на научното развитие във ФХФ" 

проведена на 25.09-29.09.2017 в гр. Банско

Програма на школата

Презентации на докладите:

проф. В. Симеонов
доц. М. Богданов
проф. Т. Дудев
проф. Цв. Иванова/проф. Ив. Панайотов
доц. Е. Христов
проф. С. Колев
проф. Г. Вайсилов
проф. Сн. Грозданова
инж. Р. Косева

Снимков материал от събитието свалете от тук

Присъствен списък:


полезни връзки


FOOTER