Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химичeските науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден


Дейност 2:

Дейности по информация и комуникация -  план за реализиране

Организация отговорна за изпълнението на дейността:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" чрез Факултет по химия и фармация

Описание:
Методите за осигуряване на информация и комуникация на проекта ще започнат по изготвен - план график от самото стартиране на проекта и през цялото време на неговия жизнен период. Конкретните мерки се концентрират върху дейностите и целите на проекта и включват: създаването на интернет сайт на проекта; провеждане на пресконференции, предназначени за медиите съгласно изискванията в „Eдинен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020”; финална конференция с участниците и заинтересованите страни,  семинари и работни срещи, дискусии, промоционални материали, отразяващи изпълнението на дейностите по проекта и съдържащи логото на ОП НОИР на продуктите по проекта; регулярни прес-съобщения до медиите. За дисеминирането на работата и резултатите по проекта ще допринесе и „Центърът за кариерно развитие” към ФХФ.

Резултат:

Реализирана комуникационна програма на проекта с включени всички задължителни елементи за комуникация и информация.
Отразяване на всички планирани събития по проекта.
Непрекъснато обновяване на информацията на уеб-страницата на проекта за текуща информация по изпълнението на проектните дейности.
Отпечатани антидискриминационни брошури за нуждите на проекта.
Изготвен и поставен презентационен банер.
Разпространени рекламни материали и съобщения.
Заключителна пресконференция.

Месец на стартиране на дейноста: 1
Продължителност (месеци): 18

Извършени Дейности:

Информационна среща проведена на 15.06.2017 г. и презентация от срещата

Информация за стариране на проекта качена на инернет страницата нс ФХФ-СУ

Информация за стариране на проекта  качена на интернет страницата на СУ

Информация за Обучителна Школа 1  качена на интернет страницата на ФХФ-СУ  и pdf версия

Информация за Обучителна Школа 1  качена на интернет страницата на СУ  и pdf версия

Интервю по Дарик радио на 25.10.2017 г.

IX научна сесия и Вечер на химията във ФХФ-СУ проведена на 24.11.2017

информация за Обучителна Школа 2 качена на интернет страницата на СУ

Изготвен информационен текст за дипляни (200 бр.) и брошури (300 бр.) за информиране на общественноста както с целите на проекта (дипляни) , така и по отношение на изпълнението на заложените дйности в проекта. Освен това за членовете на целевата група бяха поръчани и брандирани тениски с логото на проекта и логата на оперативната програма и европейския съюз.  

Предаване на живо на лекциите от Обучителна Школа 2 във Facebook страницата на проекта

Пресконференция по проекта, проведена в БТА-Софиа на
05.12.2018г.

01.02.2019 г. телевизионно предаване по телевизия "Алма Матер", съдържащо интервюта на участници в целевата група на проекта и ръководнителят на проекта.

Интервю по Дарик радио на 11.12.2019 г.
 


полезни връзки


FOOTER