Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химичeските науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден


Дейност 6:

Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката - Научно-дискусионен семинар "На коктейл от знания"  - планиране, организиране и провеждане на серия от тематични семинари  за целевите групи на ФХФ, обмен и развитие на добри практики при анализа, разработката и реализиране на резултатите в НИРД 

Организация отговорна за изпълнението на дейността:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" чрез Факултет по химия и фармация

Описание:
В рамките на дейността ще се организира научно-дискусионен семинар "На коктейл от знания"  -  платформа за свободна дискусионна научна среда за обучение, споделяне на опит, представяне и коментар на научни резултати, обсъждане на литературни данни по определените за представителите на целевата група основни направления в сферата на НИРД. В обсега на семинара ще попаднат и теми, отнасящи се до личното и социално развитие на основните групи като реализация, кариерно развитие, социални аспекти и мястото в обществото.Чрез организиране  на дискусионно-обучително пространство на територията на ФХФ ще се развият две общи оси на интервенция върху представителите на целевите групи:  развитие на капацитета и мотивиране на млади специалисти в сферата на НИРД.В този формат  динамиката на научните полета ще се представи чрез обмяна на академични и научни знания и опит между докторанти и млади изследователи и участия на утвърдени експерти (лектори) от различни научни сфери на химическите науки и технологии. Спазването на  принципите на иновативното докторантско обучение ще се следва стриктно. Докторантите ще бъдат обучавани с цел да развият и да възпитат у себе си необходимите  изследователски умения , така че да бъдат креативни, критични и независими лица, които ще преминават границите на традиционното в научните изследвания.  Тези умения се отнасят както за самия процес на изследвания, така и за широко приложимо професионално обучение и развитие, което ще се гарантира от организирането и представянето на подобни лектории.
За представителите от целевите групи извън групата на докторантите - преподавателите във ФХФ, в платформата "На коктейл от знания" ще се организират дискусии, релевантни на техните нужди. За тази част от групата също могат да се  приложат много от основните принципи на иновативното докторантско образование въпреки (вече) приключилия етап от развитието им. Във функционалния план-график са заложени срещи-дискусии и лектории, ориентирани към мобилните програми и възможности за тази група, срещи с подходящи заинтересовани страни за подпомагане  на  работата им извън академичните среди.
 Семинарите ще имат широкоспектърен  характер, ще се обхванат тематики и области, пряко подчинени на дефинираните интереси на целевите групи, но паралелно с това и
с тематики, насочени към курсове за развиване на умения от общ характер, ориентирани към научните изследвания, като:
работа в екип и лидерство, управление на кариерата ; предприемачество и иновации; ефективно прилагане на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в образованието и науката, изследователски умения и осведоменост; практически занимания, насочени към представяне и анализ на презентация  - начини на представяне на информацията пред публика, етапи в разработката на едно представяне.
Заложената обучителна кампания надгражда и допълва реализираните до момента схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП РЧР 2007 - 2013 и 7-ма Рамкова Програма на ЕС.

Резултат:

Резултатът от провеждането на дейността ще постави началото на разработване на локална, в рамките на звеното, стратегия и политика за създаване на необходимите рамкови условия за нови структурирани докторантски програми, които да подпомогнат постигането на критичната маса  изследователи от ново поколение, както и развиването на нови професионални програми за реализация на вече придобилите докторска степен.Планирано е провеждането на 15 тематични семинари с участието на 50 души във всеки (представители на целевите групи и персонал за изпълнение на дейностите).Публикуване на сборници с лекции от проведените семинарни обучения.Създаване на електронен архив. Удостоверения за успешно преминалите обучителна програма - Сертификати.Отчетна документация - копия от презентации, материали, лекции, доклади и др., използвани в рамките на дейността, с логото на финансиращата организация – Европейски съюз, Европейски социален фонд чрез ОП НОИР

Месец за стартиране на дейността: 3
Продължителност на дейността (месеци): 15


полезни връзки


FOOTER