Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химичeските науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден


Дейност 6:

Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката - Научно-дискусионен семинар "На коктейл от знания"  - планиране, организиране и провеждане на серия от тематични семинари  за целевите групи на ФХФ, обмен и развитие на добри практики при анализа, разработката и реализиране на резултатите в НИРД 

Организация отговорна за изпълнението на дейността:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" чрез Факултет по химия и фармация

Описание:
В рамките на дейността ще се организира научно-дискусионен семинар "На коктейл от знания"  -  платформа за свободна дискусионна научна среда за обучение, споделяне на опит, представяне и коментар на научни резултати, обсъждане на литературни данни по определените за представителите на целевата група основни направления в сферата на НИРД. В обсега на семинара ще попаднат и теми, отнасящи се до личното и социално развитие на основните групи като реализация, кариерно развитие, социални аспекти и мястото в обществото.Чрез организиране  на дискусионно-обучително пространство на територията на ФХФ ще се развият две общи оси на интервенция върху представителите на целевите групи:  развитие на капацитета и мотивиране на млади специалисти в сферата на НИРД.В този формат  динамиката на научните полета ще се представи чрез обмяна на академични и научни знания и опит между докторанти и млади изследователи и участия на утвърдени експерти (лектори) от различни научни сфери на химическите науки и технологии. Спазването на  принципите на иновативното докторантско обучение ще се следва стриктно. Докторантите ще бъдат обучавани с цел да развият и да възпитат у себе си необходимите  изследователски умения , така че да бъдат креативни, критични и независими лица, които ще преминават границите на традиционното в научните изследвания.  Тези умения се отнасят както за самия процес на изследвания, така и за широко приложимо професионално обучение и развитие, което ще се гарантира от организирането и представянето на подобни лектории.
За представителите от целевите групи извън групата на докторантите - преподавателите във ФХФ, в платформата "На коктейл от знания" ще се организират дискусии, релевантни на техните нужди. За тази част от групата също могат да се  приложат много от основните принципи на иновативното докторантско образование въпреки (вече) приключилия етап от развитието им. Във функционалния план-график са заложени срещи-дискусии и лектории, ориентирани към мобилните програми и възможности за тази група, срещи с подходящи заинтересовани страни за подпомагане  на  работата им извън академичните среди.
 Семинарите ще имат широкоспектърен  характер, ще се обхванат тематики и области, пряко подчинени на дефинираните интереси на целевите групи, но паралелно с това и
с тематики, насочени към курсове за развиване на умения от общ характер, ориентирани към научните изследвания, като:
работа в екип и лидерство, управление на кариерата ; предприемачество и иновации; ефективно прилагане на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в образованието и науката, изследователски умения и осведоменост; практически занимания, насочени към представяне и анализ на презентация  - начини на представяне на информацията пред публика, етапи в разработката на едно представяне.
Заложената обучителна кампания надгражда и допълва реализираните до момента схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП РЧР 2007 - 2013 и 7-ма Рамкова Програма на ЕС.

Резултат:

Резултатът от провеждането на дейността ще постави началото на разработване на локална, в рамките на звеното, стратегия и политика за създаване на необходимите рамкови условия за нови структурирани докторантски програми, които да подпомогнат постигането на критичната маса  изследователи от ново поколение, както и развиването на нови професионални програми за реализация на вече придобилите докторска степен.Планирано е провеждането на 15 тематични семинари с участието на 50 души във всеки (представители на целевите групи и персонал за изпълнение на дейностите).Публикуване на сборници с лекции от проведените семинарни обучения.Създаване на електронен архив. Удостоверения за успешно преминалите обучителна програма - Сертификати.Отчетна документация - копия от презентации, материали, лекции, доклади и др., използвани в рамките на дейността, с логото на финансиращата организация – Европейски съюз, Европейски социален фонд чрез ОП НОИР

Месец за стартиране на дейността: 3
Продължителност на дейността (месеци): 15

За периода Юли - Декември 2018 г. година бяха проведени 4 тематични семинара:

Обява за семинар по Дейност 6  "На коктейл от знания". На 13.12.2018 (четвъртък) от 15:00 ч. в Заседателната зала на ФХФ-СУ, ще се проведе семинар на тема: СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” ЗА БЪЛГАРИ В САЩ, лектор ще бъде г-жа Мария Костова (програмен координатор за стипендианти от България)
(Снимков материал)


Покана: На 23.11.2018 г. (петък), в рамките на Климентовите дни, Факултетът по химия и фармация при СУ “Св. Кл. Охридски” организира традиционната X Научна сесия на Факултета с “Вечер на химията”, посветена на 130-тата годишнина на Софийски
Университет „Св. Климент Охридски“. Тематиките на научните доклади ще са в областта на химическите и фармацевтичните науки.
(Програма на научната сесия и снимков материал)

Обява за семинар по Дейност 6  "На коктейл от знания". На 12.11.2018 (понеделник) от 16:00 ч. в заседателната зала на ФХФ-СУ, ще се проведе семинар на тема "Тема: „Justus Johannes Torkos and His Contribution to the Development of Pharmaceutical and Medical Science”. the most critical aspects of the life and work of one of the most influential pharmacists and physicians of the 18th century Hungary.
Лектор: Tomáš Ha
mar oт Comenius University Bratislava, Словакия
(снимков материал и връзка към видео материал от лекцията)

Обява за семинар по Дейност 6  "На коктейл от знания". На 06.11.2018 (вторник) от 16:00 ч. в заседателната зала на ФХФ-СУ, ще се проведе семинар на тема "Информационна среща за дейностите по програма “Мария Склодовска-Кюри” Лектори: Антоанета Матеева, Габриела Чупренска – национални контактни лица за България
(Снимков материал)


За периода Януари - Юни 2018 г. година бяха проведени 6 тематични семинара:

Програма на училище по спектроскопия, което ще се проведе в периода 15/01/2018 - 18/01/2018 във Факултета по Химия и Фармация на СУ
(снимков материал и презентация)

Обява за семинар по Дейност 6  "На коктейл от знания". На 15.03.2018 (четвъртък) от 17:15 ч . в Заседателна зала на ФХФ-СУ, ще се проведе семинар на тема: "ИНСТРУМЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПЛАНИРАНЕ" (или Как с малки вноски да постигна високи резултати?)
Лектор: Геoрги Кадрев, Финансов консултант – „Моите пари“
(снимков материал и презентация)

Обява за семинар по Дейност 6  "На коктейл от знания" . На 15.03.2018 (четвъртък) от 16:15 ч. в Заседателна зала на ФХФ-СУ, ще се проведе семинар на тема: "Determination of the surface coverage of gold nanoparticles with antioxidant enzyme - catalaze, based on electrophoretic method". Лектор: Ewa Czechowska, PhD Student, Department of Materials Technology and Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Łódź
(снимков материал и презентация)

Обява за семинар по Дейност 6  "На коктейл от знания". На 20.03.2018 (вторник), 16:15 ч., Заседателна зала на ФХФ-СУ, ще се проведе семинар на тема: Лекционен модул за докторанти "Публикуване на нови научни резултати – защо, как и къде? Елементи на публикационната етика"
Лектор: Савина Кирилова, Филиална библиотека Химия и Фармация при СУ „Св. Кл. Охридски“
(снимков материал и презентация)

Покана за семинар (програма) "На коктейл от знания". Семинарът включва серия от лекции  в областта на био-материалите, представени от лектори от Университета в Кеймбридж (Англия), Макс-Планк институт за полимери (Гермния), Барселонски Университет (Испания), Българска Академия на Науките. Семинарът ще се проведе на 21.03 - 23.03.2018 г.  в заседателната зала на ФХФ-СУ.
(снимков материал и презентации)

Обява за семинар по Дейност 6  "На коктейл от знания". На 29.03.2018 (четвъртък) от 16:00 ч. в 401 аудитория на ФХФ-СУ, ще се проведе семинар на тема "BIOREGULATORY METAL IONS"
Лектор: Béla Gyurcsik - Faculty of Science and Informatics, University of Szeged, Hungary
(снимков материал и презентация)

XVII - та национална конференция по химия за студенти и докторанти
(обява, снимков материал и програма на конференцията)

За периода Юли - Декември  2017 г. година бяха проведени 8 тематични семинара:

Обява за семинар по Дейност 6  "На коктейл от знания" 18.07.2017 (вторник), 14:00 ч., Заседателна зала на ФХФ-СУ на тема
"Синтез на полупроводникови наноматериали за пречистване на води и фотоелектролиза на вода" д-р Саим Емин, Университет в гр. Нова Горица, Словения

Обява за семинар по Дейност 6  "На коктейл от знания" 04.10.2017 (сряда), 13:00 ч., Заседателна зала на ФХФ-СУ на тема
"Критерии на НАОА за акредитация на докторски програми"

Обява за семинар по Дейност 6  "На коктейл от знания" 03.11.2017 (Петък), 16:00 ч., Заседателна зала на ФХФ-СУ
Модул: “Методически семинар за разработване на ръководство за практически упражнения и задачи за студентите от Факултета по химия и фармация”

Обява за семинар по Дейност 6  "На коктейл от знания" 07.11.2017 (Вторник), 16:00 ч., Заседателна зала на ФХФ-СУ
Модул “Управление на личните финанси” или Как да планираме личните и семейни финанси / Как да си поставяме и изпълняваме финасовите цели”

Обява за семинар по Дейност 6  "На коктейл от знания" 29.11.2017 (Сряда), 16:00 ч., Заседателна зала на ФХФ-СУ
Модул “Управление на личните финанси" ПЕНСИОННО ПЛАНИРАНЕ Виолета Мамарова

Обява за семинар по Дейност 6  "На коктейл от знания" 04.12 - 05.12.2017 г. (понеделник и вторник), в Заседателната зала на ФХФ-СУ. Темата на семинара е “COMPUTATIONAL MODELING OF MATERIALS”. 

Обява за семинар по Дейност 6  "На коктейл от знания" 06.12.2017 г. (сряда), в Заседателната зала на ФХФ-СУ. Семинарът ще включва серия от лекции на тема “INNOVATIONS AND RESEARCH COMMERCIALIZATION”.

Обява за семинар по Дейност 6  "На коктейл от знания" 21.12.2017 (четвъртък), 15:00 ч, в Заседателната зала на ФХФ-СУ. Семинарът ще  бъде на тема "Подготовка на отчетна документация на визити и участия в конференции”, лектор: Ивайла Панчева 

полезни връзки


FOOTER