Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химичeските науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден


Дейност 4:

Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката - планиране, организиране и провеждане на Обучителна Школа 2

Организация отговорна за изпълнението на дейността:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" чрез Факултет по химия и фармация

Описание:
В периода януари - март 2018  г. ще се организира и проведе изнесена обучителна Школа за млади учени (студенти, докторанти и пост-докторанти) с продължителност от пет дни с  осигурени подходящи условия и оборудване с необходимите технически средства за обезпечаване на събитието. Структурата и работната програма на Школата ще бъдат основани на три обучителни Модула:
- базирано обучение по академично писане, ориентирано в два аспекта - обобщаване и структуриране на научни резултати в научни публикации и оформяне на дисертационен труд;
- механизми и инструменти за финансиране на научно-изследователската работа в ЕС; възможности за индивидуални стипендиантски програми и програми за мобилност;- трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост.
Обучението на целевата група в периода на Школата ще доведе до получаването на нови знания и формирането на нови умения относно специфичния стил на изказ в областта на природните науки, както и интерпретацията, анализа, представянето на експериментални и теоретични резултати и дискусия върху тях - задължителни елементи при оформяне на публикации  в утвърдени специализирани издания. Участниците ще придобият и практически познания за съдържанието и оформянето на дисертационен труд във всичките му аспекти - увод, литературен обзор, извеждане на цели и задачи въз основа състоянието на проблема, методология (експериментална част), резултати, дискусия, изводи и приноси. Ще бъде обърнато внимание и на начините за представяне на библиографията според изискванията на БДС и признати международни списания.Модулът "Механизми и инструменти за финансиране" ще запознае представителите на целевата група с възможностите и изискванията на различни европейски програми, грантови схеми, ориентирани към подкрепа на различни типове дейности, както и с подготовката на документация, свързана с подаването на проектни предложения. Младите учени ще получат и информация относно разнообразни индивидуални стипендиантски програми и програми за мобилност в държави от и извън ЕС.
Целта на третия модул  е да запознае целевата група с права при реализирането на интелектуална собственост, законодателната рамка, мерките и процедурите за защита. Специално внимание ще бъде обърнато на добрите практики, които стимулират развитието, внедряването на иновации и защитата от копиране, методи и инструменти за защита на интелектуалните продукти  (публикации, патенти, авторство) и  модел за оценка, защита и управление на интелектуалната собственост при трансфер на технологии – практически стъпки.
Предложената мярка (изнесена Школа) за реализиране на дейността  е доказана във времето успешна форма за развитие, мотивиране и подобряване квалификацията и уменията на целевата група  с целенасочено кариерно развитие в сферата на науката. Стимулиращата обучителна среда в планирания формат ще се подплати с лекционни материали и практическо обучение. Планианите дейности в обучителна Школа 2 ще надградят и допълнят реализираните до момента схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП РЧР 2007 - 2013.
Организирането и провеждането на обученията в плануваната  Школа  включва някои от основните принципи на иновативното докторантско обучение.

Резултат:

Участие  общо на  30 представители на целевата група и 20 души персонал за изпълнение на дейностите. След проведената школа участниците в нея ще имат квалификация и умения за оформянето на научни публикации и дисертационен труд в специфични за даденото направление научни области, за подготовката и администрирането на проектна дейност –  проекти с външно и вътрешно финансиране, за възможните механизми на трансфер на технологии и начина на управление на интелектуална собственост.
Доказателство за резултата от квалификационните модули, проведени на школата, ще е сертифициращ документ.
Публикуване  на сборник  с всички изнесени лекции - резултат с устойчив ефект и наръчник на тема: Закрила на интелектуалната собственост. Добри практики за адаптивно развитие на обучението и науката спрямо съвременните изисквания на бизнеса.
Отчетна документация - копия от презентации, материали, лекции, доклади и др., използвани в рамките на дейността, с логото на финансиращата организация – Европейски съюз, Европейски социален фонд чрез ОП НОИР
Копие от пакета материали за участниците

Месец за стартиране на дейността: 7
Продължителност на дейността (месеци): 3

Обучителна школа 2 на тема „Кариерно развитие на младия учен”  беше проведена в периода от 16 - 20 април в хотел Калина Палас (http://www.kalinapalace.com/), гр. Трявна.

Програма на школата.

Сборник с  докладите на лекторите може да свалите от тук.

Снимков материал от събитието тук.

Видео материали от лекциите са налични на Facebook страницата на проекта:

полезни връзки


FOOTER