Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химичeските науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден


Дейност 10:

Заключителна конференция по проекта -  осигуряване на публичност на резултатите и насърчаване на диалога  „ наука - бизнес"

Организация отговорна за изпълнението на дейността:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" чрез Факултет по химия и фармация

Описание:
Планирано е организирането на заключителна конференция за  представяне на дейностите и постигнатите резултати по проекта. Ще бъдат поканени  представители на бизнеса и браншови организации, фирми в сферата на химическите анализи и технологии, организации със сходна дейност и други заинтересовани.

Резултат:

Информационни материали  за заключителната конференция - обявление, програма, форма за кандидатстване, снимков материал качени
на  уеб -сайт на проект и официален сайт на СУ "Св. Кл. Охридски"
Отчетна документация - копия от презентации, материали, лекции, доклади и др., използвани в рамките на дейността, с логото на финансиращата организация – Европейски съюз, Европейски социален фонд чрез ОП НОИР
 Копие от пакета материали за участниците
Сборник с материали от Конференцията

Месец за стартиране на дейността 15
Продължителност на дейността (месеци) 3

На 01.02.2019г. беше проведена, в Аулата на СУ"Св. Кл. Охридски", заключителна конферения по проекта.

Интернет страница на конференцията
Книжка с абстрактите на докладите и постерите
полезни връзки


FOOTER