Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химичeските науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден


Дейност 5:

Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката - Обучителна Школа 3  - разпространение, сравнение и анализ на резултатите от научно-изследователската работа

Организация отговорна за изпълнението на дейността:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" чрез Факултет по химия и фармация

Описание:
В периода август - октомври  2018  г. ще се организира и проведе изнесена обучителна Школа - разпространение, сравнение и анализ на резултатите от научно-изследователската работа по време на жизнения цикъл на проекта.  Продължителността на планираното събитие е  пет дни за представители на целевите групи с осигурени подходящи условия, оборудвани с необходимите технически средства за обезпечаване на мероприятието. В рамките на всеки от планираните дни ще се провежда отделна сесия, която да обединява тематично доклади на членовете на целевите групи. Всяка сесия ще завършва с дискусия между участниците от целевата група. Ще се осигури и присъствие на изтъкнати учени по конкретните тематични области -  модератори на събитието. Ще има достъп за всички потенциални слушатели, проявяващи интерес към постигнатите резултати от целевата група. Организаторите на обучителната Школа  ще осигурят присъствието на чуждестранни учени, които ще изнасят ключови лекции в началото на всяка от петдневните  сесии според оформената тематика. Заложената обучителна Школа 3 ще надгради и допълни реализираните до момента схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП РЧР 2007 - 2013 и 7-ма Рамкова Програма на ЕС.
С цел разпространение на резултатите от проведеното събитие, след приключване на школата ще се изискат от всички участници предоставяне на докладите им в пълен текст. След редакция докладите ще бъдат подготвени в пълен текст и подготвени за печат, които ще се разпространяват сред участниците от целевата група и заинтересованите страни.

Резултат:

частие на 30 представители от целевите групи и общо 20 души персонал (чуждестранни учени, лектори, експерти образователни дейности, членове на оперативния и експертния екипи).
Отчетна документация - копия от презентации, материали, лекции, доклади и др., използвани в рамките на дейността, с логото на финансиращата организация – Европейски съюз, Европейски социален фонд чрез ОП НОИР
 Копие от пакета материали за участниците
Придобиване на опит и умения за всеки от целевата група при докладване на научни резултати.
Сплотяване и интеграция - възможност за дискусии и обмяна на добри практики при обсъждането на текущите научни резултати.
Трансфер на знанията от  преминалите обучителни школи - поощряване на  публикационната активност на целевата група.
Нови знания и умения, необходими за професионалното израстване на представителите на целевата група в качествени кадри за реализиране в НИРД.
Достигането  на горепосочените резултати ще доведе до общо увеличение на качеството на човешките ресурси в сферата на НИРД на територията на ФХФ, което ще се окаже основен фактор за успешното осъществяване и на Приоритетна Ос 1.
Полза/ефект за обществото от извършената дейност - Човешки и научен потенциал за икономика и общество, базирани на знания.

Месец за стартиране на дейността: 13
Продължителност на дейността (месеци): 3


полезни връзки


FOOTER