Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химичeските науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден


Дейност 5:

Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката - Обучителна Школа 3  - разпространение, сравнение и анализ на резултатите от научно-изследователската работа

Организация отговорна за изпълнението на дейността:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" чрез Факултет по химия и фармация

Описание:
В периода август - октомври  2018  г. ще се организира и проведе изнесена обучителна Школа - разпространение, сравнение и анализ на резултатите от научно-изследователската работа по време на жизнения цикъл на проекта.  Продължителността на планираното събитие е  пет дни за представители на целевите групи с осигурени подходящи условия, оборудвани с необходимите технически средства за обезпечаване на мероприятието. В рамките на всеки от планираните дни ще се провежда отделна сесия, която да обединява тематично доклади на членовете на целевите групи. Всяка сесия ще завършва с дискусия между участниците от целевата група. Ще се осигури и присъствие на изтъкнати учени по конкретните тематични области -  модератори на събитието. Ще има достъп за всички потенциални слушатели, проявяващи интерес към постигнатите резултати от целевата група. Организаторите на обучителната Школа  ще осигурят присъствието на чуждестранни учени, които ще изнасят ключови лекции в началото на всяка от петдневните  сесии според оформената тематика. Заложената обучителна Школа 3 ще надгради и допълни реализираните до момента схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП РЧР 2007 - 2013 и 7-ма Рамкова Програма на ЕС.
С цел разпространение на резултатите от проведеното събитие, след приключване на школата ще се изискат от всички участници предоставяне на докладите им в пълен текст. След редакция докладите ще бъдат подготвени в пълен текст и подготвени за печат, които ще се разпространяват сред участниците от целевата група и заинтересованите страни.

Резултат:

Участие на 30 представители от целевите групи и общо 20 души персонал (чуждестранни учени, лектори, експерти образователни дейности, членове на оперативния и експертния екипи).
Отчетна документация - копия от презентации, материали, лекции, доклади и др., използвани в рамките на дейността, с логото на финансиращата организация – Европейски съюз, Европейски социален фонд чрез ОП НОИР
 Копие от пакета материали за участниците
Придобиване на опит и умения за всеки от целевата група при докладване на научни резултати.
Сплотяване и интеграция - възможност за дискусии и обмяна на добри практики при обсъждането на текущите научни резултати.
Трансфер на знанията от  преминалите обучителни школи - поощряване на  публикационната активност на целевата група.
Нови знания и умения, необходими за професионалното израстване на представителите на целевата група в качествени кадри за реализиране в НИРД.
Достигането  на горепосочените резултати ще доведе до общо увеличение на качеството на човешките ресурси в сферата на НИРД на територията на ФХФ, което ще се окаже основен фактор за успешното осъществяване и на Приоритетна Ос 1.
Полза/ефект за обществото от извършената дейност - Човешки и научен потенциал за икономика и общество, базирани на знания.

Месец за стартиране на дейността: 13
Продължителност на дейността (месеци): 3

Обучителна школа 3 "Bio-Comp-Chem"

Школата беше проведена в периода 24-28 септември 2018 гр. Банско

Програма на школата

Програмата на школата включва oсновни акценти от Екологичните и Токсикологичните Аспекти на науката Химия, Бионеорганичната химия, Съвременните Изчислителни Методи, Проблемите на Устойчивото Развитие и Причините за публикуването на недостоверна научна информация. В работата на школата участваха докторанти и преподаватели от Факултета по химия и фармация и лектори от Университета Барселона в Испания, Университета Сегед в Унгария и Техническия университет Гданск в Полша. Работният език на обучителната школа беше английски език.

Презентации на докладите:

Vasil Simeonov (Bulgaria) „Historical, social and metrical aspects of sustainability“

Jorge Echeverría (Spain)  „Structural databases and electronic structure methods in the study of chemical bonding“

Sergio Madurga (Spain) „Introduction to programming in Python for chemists“

Błażej Kudłak (Poland) “Introducing ecotoxicology into a curriculum of the GUT - future perspectives”

Marek Tobiszewski (Poland) “Assessments and metrics for green chemistry”

Jordi Cirera (Spain) „Metalloenzymes as teaching tools for coordination chemistry: From bonding to spectroscopy“

Béla Gyurcsik (Hungary) “Experiences with zinc(II) containing artificial metalloproteins and metalloenzymes”

Vasil Simeonov „The Philosophy of Fake Science“


Информация за школатa oт интернет страницата на Факултета по Химия и Фармация на СУ

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya/novini/obuchitelna_shkola_3_bio_comp_chem_24_09_28_09_2018_g_gr_bansko


Информация за школата от интернет страницата на СУ

https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/obuchitelna_shkola_3_bio_comp_chem

Информация и отзвук за съботието е поместена в социаните мрежи Tweeter и Facebok

https://twitter.com/hashtag/BioCompChem?src=hash

Снимков материал от събитиетополезни връзки


FOOTER